Regulamin

 

 REGULAMIN SKLEPU

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Dive Factory prowadzony jest przez Firmę Grupa ABP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy al. 29 Listopada 165, 31-236 Kraków, NIP: 9452184931, REGON: 361780573, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000563154, z kapitałem zakładowym: 90.000,00 złotych. Prowadzi sprzedaż towarów poprzez sklep internetowy pod adresem www.divefactory24.pl oraz w Sklepie stacjonarnym przy alei 29 Listopada 165 w Krakowie.

  

2.DEFINICJE

Regulamin - niniejszy regulamin określa warunki i zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu Dive Factory jak i klienta, sposobu składania zamówień, ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.divefactory24.pl prowadzony przez Sprzedawcę

Sprzedawca – Grupa ABP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy al. 29 Listopada 165, 31-236 Kraków, NIP: 9452184931, REGON: 361780573, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000563154, z kapitałem zakładowym: 90.000,00 złotych.

Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego

Zamówienie – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Klient może zamówić towar także telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na analogicznych zasadach, jak za pośrednictwem Sklepu.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów, świadczenia usług, zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem serwisu www.divefactory24.pl.

Towar – rzeczy oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę w sklepie DiveFactory24.pl. Wszystkie towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, w dziale "Wyprzedaż" mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

Ceny - wszystkie ceny podane na stronach internetowych DiveFactory24.pl są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. Ceny podane na stronach internetowych DiveFactory24.pl mogą się różnić od cen w sklepie stacjonarnym.

Konto Klienta – przestrzeń DiveFactory24.pl zawierająca związane z Klientem dane, dostępna po dokonaniu rejestracji.

Polityka prywatności i cookies – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi załącznik do Regulaminu i jest dostępna na stronach DiveFactory24.pl.

  

3. REJESTRACJA – KONTO KLIENTA ORAZ DANE OSOBOWE

1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. Klient po rejestracji uzyskuje dostęp do Konta Klienta.

2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie, Klient powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

3. W ramach rejestracji Klient podaje imię i nazwisko, dane adresowe, telefon i adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

4. W przypadku, gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Klient zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

5. Klient nie może dostarczać do DiveFactory24.pl treści, w tym opinii i innych danych, o charakterze bezprawnym.

6. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie.

7. W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach internetowych DiveFactory24.pl. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na adres e-mail podany podczas rejestracji/zamówienia wiadomości z potwierdzeniem zamówienia oraz kolejno z informacjami na jakim etapie znajduje się zamówienie.

8. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta Klienta.

9. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca.

10. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług DiveFactory24.pl oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).

11. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

12. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.

13. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do DiveFactory24.pl lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:

- Klient korzysta z DiveFactory24.pl w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami,  zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu

- Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

 

4. ZAMÓWIENIA

1. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie.

2. Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do złożenia Zamówienia. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie Towaru. Sprzedawca może odstąpić od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego) lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe, a nie będzie możliwości zweryfikowania tych danych i ustalenia poprawnych.

3. Klient może składać Zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

4. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny w DiveFactory24.pl. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji oraz sposób dostawy.

5. Zamieszczone w ramach DiveFactory24.pl treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożoniu zamówienia. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.

7. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i w razie potrzeby wysyła odpowiedni komunikat (np. odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji).

8. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia lub ustalić inne warunki Zamówienia, gdy Zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do jego prawdziwości i rzetelności realizacji tego Zamówienia oraz prawdziwości podanych przez Klienta danych bądź sposobu zapłaty.

9. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu na adres e-mail niezwłocznie oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

10. Zamówienie w sklepie internetowym DiveFactory24.pl można złożyć w następujący sposób:

- za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego,

- pocztą elektroniczną wysłaną na adres: sklep@divefactory24.pl. Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów,

- telefonicznie pod numerem 12 418 39 59

11. Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia danego zamówienia. O czasie realizacji decyduje m.in. numer zamówienia w związku z czym zachęcamy do składania zamówień przez system sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia.

12. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu maksymalnie 3 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 10:00-16:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego . W tym czasie zostanie wysłany do Kupującego e-mail z informacją o terminie wysyłki towaru bądź terminie odbioru towar w Sklepie stacjonarnym.

13. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”. 

 

5. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny w DiveFactory24.pl podawane są w polskich złotych i zawierają wszelkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT.

2. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.

3. Podczas składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

- płatność gotówką za pobraniem – przy odbiorze przesyłki,

- płatność kartą za pobraniem - przy odbiorze przesyłki,

- płatność gotówką – przy odbiorze zamówienia w Sklepie stacjonarnym,

- płatność kartą – przy odbiorze zamówienia w Sklepie stacjonarnym,

- przelew na konto bankowe Sprzedawcy w sposób tradycyjny - przedpłata,

- przedpłata – płatność kartą kredytową lub elektronicznym przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych

- raty - pożyczka ratalna na zakup przez internet

4. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki. W przypadku jednak wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy wpłacona zaliczka zostanie Konsumentowi zwrócona.

5. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.

6. Klient dokonuje zakupu Towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

7. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą paczkomatów, firmy kurierskiej lub kuriera wskazanego przez Klienta, zgodnie z ich obowiązującym cennikiem.

8. W przypadku zmiany cennika usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy Sprzedawca ma prawo do zmiany wysokości kosztów dostawy. Postanowienie to nie dotyczy Zamówień już realizowanych. 

9. Ceny podane na stronach internetowych DiveFactory24.pl mogą się różnić od cen w Sklepie stacjonarnym Dive Factory.

 

6. SPRZEDAŻ – DOKUMENTY HANDLOWE

1. Na wszystkie sprzedawane przez Sprzedawcę towary w sklepie internetowym DiveFactory24.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.

2. Paragon fiskalny lub faktura VAT jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem.

3. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

4. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika na stronie www.divefactory24.pl. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).

  

7. WYSYŁKA I DOSTAWA TOWARU

1. Sprzedawca informuje Klienta o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy oraz o koszcie dostawy na terenie Polski poprzez formularz zamówienia. W przypadku dostawy do innego kraju (poza Polskę), cena za dostawę będzie obliczana indywidualnie. Koszt dostawy  będzie podana w odrębnej wiadomości mailowej wysłanej na adres podany przez Zamawiającego w czasie składania zamówienia.

2. Dostawa Towaru następuje na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

3. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i koszty przesyłki poza przypadkiem dostawy przez Kuriera z płatnością przy odbiorze.

4. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:

- Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (z reguły dociera do Klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca.)

- Odbiór zamówienia w Sklepie stacjonarnym po uprzednim umówieniu terminu odbioru Towaru

- Odbiór zamówienia w paczkomacie.

- Przesyłka wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.

5. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej lub przelewu online, o których mowa w pkt. 3 termin realizacji Zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

6. W przypadku płatności przelewem na konto Sprzedawcy termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem Zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

7. W przypadku płatności za pobraniem Towar wysyłany jest niezwłocznie.

8. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar jest niedostępny, niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już zapłacona albo zaproponuje świadczenie zamienne, jeżeli Klient wyrazi na nie zgodę.

9. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

10. Zaleca się, aby Klient w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Towaru w momencie dostarczenia mu i odbioru Towaru, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy). 

 

8. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem. Konsument, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Konsumenta zamówionego Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w formie pisemnej pocztą lub e-mailem m.in. na udostępnionym przez Sprzedawcę formularzu zwrotu konsumenta stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularz oświadczenia

2. Zaleca się, aby Konsument zamieścił w oświadczeniu czy zwrot pieniędzy ma być dokonany przez: kompensatę, przekaz pocztowy czy też przelewem na podane konto, w razie braku wskazanej metody Sprzedawca dokona zwrotu w takiej samej formie jak nastąpiła płatność.

3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m.in. umów o:

4.1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

4.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb np. suchy skafander, dodatkowe hafty na systemach wypornościowych, umieszczenie grawerunku lub napisu na elemencie zamawianego produktu;

4.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5. W przypadku określonym w ust. 1 Konsument zwraca Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwrócony Towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w tym powinien być w stanie kompletnym.

6. Sprzedawca niezwłocznie sprawdzi stan zwracanego Towaru.

7. Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta Sprzedawca zwróci Konsumentowi zapłaconą kwotę.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwracanego Towaru z powrotem.

9. W przypadku naruszenia przez Konsumenta warunków określonych w ust. 1 i 2 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży jest bezskuteczne, Towar nie podlega zwrotowi, a Sprzedawca nie zwraca Konsumentowi wpłaconych należności.

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia właściwości, cech i funkcjonowania Towaru.

  

9. REKLAMACJE

1. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady). Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową sprzedaży na podstawie rękojmi za wady fizyczne i prawne.

3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przyjęcia Towaru przez Klienta będącego Konsumentem lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili.

4. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, w szczególności jeżeli:

4.1. nie ma właściwości, które Towar określonego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie Sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

4.2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór

4.3. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

5. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:

5.1. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n Kodeksu Cywilnego);

5.2. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;

5.3. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;

5.4. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, Firm Kurierskich itp.

6. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, również jeżeli Towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 556 par. 2 K.C. jeżeli zapewnień tych nie znał ani oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o dokonaniu zakupu w sklepie w przypadku gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy sprzedaży.

7. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi gdy Towar to rzeczy oznaczone jako wadliwe pod warunkiem, że Klient wiedział o wadzie w chwili wydania Towaru.

8. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za wadę Towaru w szczególnym przypadku nieprawidłowego użytkowania, zamontowania i uruchomienia rzeczy będącej Towarem, jeżeli czynności te zostały wykonane przez osobę trzecią nie związaną ze Sprzedawcą, albo przez Klienta niezgodnie z instrukcją dostarczoną przez Sprzedawcę.

9. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Sprzedawca wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie, w przeciwnym wypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

10. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

11. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego Klienta dostarczy dowód zakupu Towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

12. W przypadku niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument powinien dostarczyć reklamowany Towar pod adres Centrum Nurkowe Dive Factory, aleja 29 Listopada 165, 31-236 Kraków, wraz z wypełnionym formularzem reklamacji stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Formularz reklamacji

13. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie w terminie do 14 dni roboczych od momentu zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta Towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii. Sprzedawca poinformuje wówczas Konsumenta o wydłużonym terminie rozpatrzenia reklamacji z powodów, o których mowa w zdaniu poprzednim.

14. Jeżeli podane w reklamacji z tytułu rękojmi dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji lub reklamacja wymaga przesłania reklamowanego towaru, Sprzedawca zwróci się do Klienta, składającego reklamację, o uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia.

15. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z Umową sprzedaży zgodnie z żądaniem Konsumenta poprzez naprawę lub wymianę na nowy Towar, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów Konsument ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy sprzedaży, przy czym Konsument od Umowy sprzedaży nie może odstąpić, gdy niezgodność Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotna.

16. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

10. GWARANCJA

1. Towary sprzedawane w sklepie internetowym DiveFactory24.pl są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub Sklepu DiveFactory24.pl. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są w autoryzowanych punktach serwisowych za okazaniem dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej.

2. W przypadku określonym w ust. 1 z dokumentu gwarancji wynika, kto jest stroną zobowiązaną z tytułu udzielonej gwarancji jakości, tj. czy jest to Sprzedawca, producent, czy importer oraz okres na jaki gwarancja jakości została udzielona.

3. W przypadku wadliwego działania produktu należy wysłać go na adres firmy: Centrum Nurkowe Dive Factory, aleja 29 Listopada 165, 31-236 Kraków

4. Podstawą rozpatrzenia gwarancji jest ustalenie i potwierdzenie zakupu w Sklepie, na podstawie:

a) dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu (faktura, paragon), albo

b) dostarczenia informacji niezbędnych do potwierdzenia zakupu: numer dokumentu zakupowego, nazwa Klienta, numer NIP w przypadku Firm.

5. Gwarancja nie obowiązuje, gdy Towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego lub powstałymi na drodze nieprawidłowej eksploatacji Towaru.

6. Gwarancji nie podlegają:

- Towary z zerwanymi lub uszkodzonymi plombami gwarancyjnymi,

- Towary posiadające uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania, w szczególności niezgodnie z załączoną instrukcją użytkowania,

- Towary zmodyfikowane,

7. Wymagane jest pisemne podanie objawów uszkodzenia, a sugerowana forma zgłoszenia to formularz zgłoszenia reklamacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej DiveFactory24.pl.

8. Zgłoszenie gwarancyjne złożone przez Konsumenta zostanie rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia dostarczenia Towaru, w przypadku firm w indywidualnie ustalonym terminie.

9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta, przysługujących z tytułu przepisów o rękojmi za wady Towaru, chyba, że takie uprawnienia uchylono w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem.

  

11. PRAWA AUTORSKIE, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA - TREŚCI I OPINIE ORAZ OPISY PRODUKTÓW

1. Nazwa Sklepu oraz wszelkie elementy Sklepu stanowią własność Sprzedawcy lub Sprzedawca posiada zgody lub licencje na korzystanie z tych elementów, przy czym niezależnie od ww. podstawy każdy ww. element stanowi przedmiot prawa autorskiego, przez co podlega ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedawcy w jakikolwiek sposób jest zabronione.

2. Klient oświadcza, że:

2.1. nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do treści umieszczanych w Sklepie, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do treści, w tym Opinii przez niego zamieszczonych. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania treści, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.

2.2. nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy DiveFactory24.pl; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.          

2.3. Klient, umieszczając w Sklepie DiveFactory24.pl Opinię, udziela Sprzedawcy niewyłącznej licencji do korzystania z treści Opinii przez czas nieoznaczony w sieci Internet w celach związanych z prowadzeniem oraz promocją DiveFactory24.pl lub Towarów, w tym do publicznego udostępniania Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2.4. Klient zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.

3. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z witryny DiveFactory24.pl

  

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji Sklepu DiveFactory24.pl, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, którzy posiadają Konto, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

2. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta. Niezwłocznie, po otrzymaniu przez Sprzedawcę wypowiedzenia, konto Klienta w DiveFactory24.pl zostanie usunięte.

3. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.

4. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem, sporów związanych z Regulaminem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 czerwca 2016 roku.

 

 

 

Lubisz promocje? My również :)
Nóż do sieci Mares XR Ceramic Cutter
Nóż do sieci Mares XR Ceramic Cutter

165,75 zł

Cena regularna: 195,00 zł

Najniższa cena: 182,75 zł
szt.
Skafander Scubapro Yulex 3/2 mm damski
Skafander Scubapro Yulex 3/2 mm damski

1 822,50 zł

Cena regularna: 2 025,00 zł

Najniższa cena: 1 953,00 zł
szt.
Docieplenie Scubapro DEFINITION VEST 6 mm  Męski
Docieplenie Scubapro DEFINITION VEST 6 mm Męski

909,00 zł

Cena regularna: 1 010,00 zł

Najniższa cena: 909,00 zł
szt.
Automat oddechowy Mares Octopus Epic Adj
Automat oddechowy Mares Octopus Epic Adj

1 326,85 zł

Cena regularna: 1 561,00 zł

Najniższa cena: 1 402,50 zł
szt.
Maska Mares Opera
Maska Mares Opera

165,75 zł

Cena regularna: 195,00 zł

Najniższa cena: 153,00 zł
Automat oddechowy Apeks XTX40/DS4
Automat oddechowy Apeks XTX40/DS4

1 880,76 zł

Cena regularna: 2 239,00 zł

Najniższa cena: 2 015,10 zł
szt.
Maska Mares Viper
Maska Mares Viper

239,70 zł

Cena regularna: 282,00 zł

Najniższa cena: 199,75 zł
Automat oddechowy Mares Atlas 62X z octopusem Atlas - zestaw
Automat oddechowy Mares Atlas 62X z octopusem Atlas - zestaw

3 393,20 zł

Cena regularna: 3 992,00 zł

Najniższa cena: 4 180,00 zł
szt.
Maska Mares One Vision Sunrise różne kolory
Maska Mares One Vision Sunrise różne kolory

277,10 zł

Cena regularna: 326,00 zł

Najniższa cena: 259,25 zł
Automat oddechowy Apeks XTX200 FSR I Stopień
Automat oddechowy Apeks XTX200 FSR I Stopień

1 685,88 zł

Cena regularna: 2 007,00 zł

Najniższa cena: 1 806,30 zł
szt.
Skrzydło Mares XR Twin
Skrzydło Mares XR Twin

1 660,05 zł

Cena regularna: 1 953,00 zł

Najniższa cena: 1 309,00 zł
Zapięcie Mares ABS Plus z paskiem
Zapięcie Mares ABS Plus z paskiem

102,85 zł

Cena regularna: 121,00 zł

Najniższa cena: 102,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl